СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Подмярка 4.2 представяне

Безвъзмездно финансиране за инвестиционни проекти 
до  3 000 000 евро 

 BG06RDNP001-4.013 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Очакван старт за прием на проектни предложения – 15 май 2021г.

АКО ВИЕ РАЗВИВАТЕ ДЕЙНОСТ В СЛЕДНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ СЕКТОРИ:

Дейности, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

мляко и млечни продукти, включително яйца от птици;
месо и месни продукти;
плодове и зеленчуци, включително гъби;
пчелен мед и пчелни продукти;
зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
готови храни за селскостопански животни (фуражи);
гроздова мъст, вино и оцет.

И СТЕ

Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и сте:

 • регистрирани като земеделски стопани през последните 36 месеца, с минимален стандартен производствен обем от 8 000 евро и/или
 • групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, храните и горите и извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение, и или
 • еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение

ТО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПРОЕКТИ ДО 3 000 000 ЕВРО

 • Процент на безвъзмездно финансиране:
  • За проекти до 2 млн. евро – 50%
  • За проекти между 2 и 3 млн. евро – 30%
 • Възможност за увеличаване на финансовата помощ с до 25%

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ФИНАНСИРАНЕТО

Разходи за материални инвестиции за:

 • Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда и енергия от ВЕИ за собствено потребление;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за производствени дейности;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието, както и електрокари, мотокари и товарачи, използвани за вътрешноцехов и вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на територията на предприятието;
 • Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории под формата на ДМА по Закона за корпоративното подоходно облагане, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 • Инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление;

Разходи за нематериални инвестиции за:

 • Достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 • Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проектното предложение;

Общи разходи:

 • Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проектното предложение, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

С КАКВО МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ

 • С професионална консултация и представяне на възможностите за финансиране на Вашата компания по тази и други европрограми
 • Оценка на потенциала на проекта и консултация за оптимизирането му така, че да събере максимален брой точки спрямо Условията на кандидатстване и Критериите за оценка
 • Подготовка и подаване на Бизнес план и документи за кандидатстване
 • Съдействие при избор на доставчици и изпълнители по проекта
 • Управление на проекта през целия му жизнен цикъл, включително подготовка и подаване на заявления за плащане, междинни и финални отчети

Затова, ако имате интерес към финансиране от еврофондовете

Свържете с нас още сега

за да получите компетентни консултантски услуги за кандидатстване по европрограмата

0888809119

euro42@swe-flex.com